Hỗ trợ Quỹ Word

Đóng góp

Những đóng góp của bạn giúp Quỹ Word tiếp tục sứ mệnh làm cho các cuốn sách Percival có sẵn cho mọi người trên thế giới. Nếu bạn nhận ra tầm quan trọng của di sản của Harold W. Percival đối với nhân loại và muốn hỗ trợ chúng tôi trong nỗ lực này, sự đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi chia sẻ các tác phẩm của anh ấy với nhiều người hơn. Tất cả các đóng góp cho The Word Foundation, Inc. đều được khấu trừ thuế.


Nếu bạn muốn đóng góp qua thư, địa chỉ của chúng tôi là:

Quỹ Word, Inc.
Pô Box 17510
Rochester, NY 14617