Hỗ trợ Quỹ Word
Những đóng góp của bạn sẽ giúp The Word Foundation tiếp tục sứ mệnh cung cấp sách Percival cho mọi người trên thế giới. Nếu bạn nhận ra tầm quan trọng của di sản của Harold W. Percival đối với nhân loại và muốn hỗ trợ chúng tôi trong nỗ lực này, khoản đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi chia sẻ các tác phẩm của ông với nhiều người hơn. Tất cả các khoản đóng góp cho The Word Foundation, Inc. đều được khấu trừ thuế.


Nếu bạn muốn đóng góp qua thư, địa chỉ của chúng tôi là:

Quỹ Word, Inc.
Pô Box 17510
Rochester, NY 14617